+380665675857 •

Stats (h2h)

Played matches2
Planned matches0
Baidala Kiril (wins)1 (50%)
Shavanov Oleh (wins)1 (50%)

League NSFU of Lviv 2 round (2018-02-03 - 2018-02-04)

Baidala Kiril 2 (3) 1 Shavanov Oleh h2h

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 9 Tur (2017-11-25 - 2017-11-26)

Baidala Kiril 1 (3) 2 Shavanov Oleh (+0) (+1) h2h