+380665675857 •

Stats (h2h)

Played matches4
Planned matches0
Martyniuk Volodymyr (wins)1 (25%)
Ostrazhnov Andriy (wins)3 (75%)

League NSFU Ivano-Frankivsk region "Baptism" (2018-01-18 - 2018-01-21)

Ostrazhnov Andriy 2 (3) 0 Martyniuk Volodymyr h2h

Amateur League SFU IF "Zolota osinʹ" (2017-11-02 - 2017-11-05)

Ostrazhnov Andriy 0 (3) 2 Martyniuk Volodymyr h2h
Martyniuk Volodymyr 1 (3) 2 Ostrazhnov Andriy h2h

New Year. SFU Ivano-Frankivsk region. (2016-12-22 - 2016-12-25)

Ostrazhnov Andriy 2 (3) 0 Martyniuk Volodymyr h2h