+380665675857 •

sparrings

Basystyi Volodymyr vs Yatsenko Vitaliy

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Basystyi Volodymyr
Player 2: Yatsenko Vitaliy
Started: 16:25 2017-05-17
Finished: 18:12 2017-05-17 (01:47)

Frames

1 Basystyi Volodymyr 33 55 Yatsenko Vitaliy
2 Basystyi Volodymyr 3 26 Yatsenko Vitaliy
(23)
3 Basystyi Volodymyr 32 1 Yatsenko Vitaliy
4 Basystyi Volodymyr 43 29 Yatsenko Vitaliy
5 Basystyi Volodymyr 1 25 Yatsenko Vitaliy