+380665675857 •

sparrings

Basystyi Volodymyr vs Yatsenko Vitaliy

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Basystyi Volodymyr
Player 2: Yatsenko Vitaliy
Started: 15:16 2017-04-26
Finished: 01:07 2017-05-05 (23:59)

Frames

1 Basystyi Volodymyr 40 51 Yatsenko Vitaliy
2 Basystyi Volodymyr 46 33 Yatsenko Vitaliy
3 Basystyi Volodymyr 16 34 Yatsenko Vitaliy
4 Basystyi Volodymyr 17 16 Yatsenko Vitaliy
5 Basystyi Volodymyr 1 2 Yatsenko Vitaliy