+380665675857 •

sparrings

Basystyi Volodymyr vs Yatsenko Vitaliy

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Basystyi Volodymyr
Player 2: Yatsenko Vitaliy
Started: 16:05 2017-04-12
Finished: 18:23 2017-04-12 (02:18)

Frames

1 Basystyi Volodymyr 50 40 Yatsenko Vitaliy
2 Basystyi Volodymyr 30 52 Yatsenko Vitaliy
3 Basystyi Volodymyr 30 46 Yatsenko Vitaliy
4 Basystyi Volodymyr 21 59 Yatsenko Vitaliy
(21)