+380665675857 •

sparrings

Basystyi Volodymyr vs Yatsenko Vitaliy

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Basystyi Volodymyr
Player 2: Yatsenko Vitaliy
Started: 15:36 2017-03-29
Finished: 17:48 2017-03-29 (02:11)

Frames

1 Basystyi Volodymyr 51 55 Yatsenko Vitaliy
2 Basystyi Volodymyr 2 56 Yatsenko Vitaliy
3 Basystyi Volodymyr 37 55 Yatsenko Vitaliy