+380665675857 •

sparrings

Bayrak Vsevolod vs Doshenko Yuriy

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Bayrak Vsevolod
Player 2: Doshenko Yuriy
Started: 15:05 2023-04-28
Finished: 16:10 2023-04-28 (01:04)

Frames

1 Bayrak Vsevolod 14 28 Doshenko Yuriy
2 Bayrak Vsevolod 25 14 Doshenko Yuriy
3 Bayrak Vsevolod 17 26 Doshenko Yuriy
4 Bayrak Vsevolod 32 34 Doshenko Yuriy