+380665675857 •

sparrings

Doshenko Yuriy vs Sulgenko Matviy

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Doshenko Yuriy
Player 2: Sulgenko Matviy
Started: 13:55 2023-04-28
Finished: 15:03 2023-04-28 (01:07)

Frames

1 Doshenko Yuriy 25 17 Sulgenko Matviy
2 Doshenko Yuriy 20 17 Sulgenko Matviy
3 Doshenko Yuriy 34 19 Sulgenko Matviy