+380665675857 •

sparrings

Bayrak Vsevolod vs Sulgenko Matviy

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Bayrak Vsevolod
Player 2: Sulgenko Matviy
Started: 13:51 2023-03-17
Finished: 10:54 2023-06-23 (23:59)

Frames