+380665675857 •

sparrings

Nepokrytiy Mykola vs Skrynko Hlib

sparring (battle)

Info

Player 1: Nepokrytiy Mykola
Player 2: Skrynko Hlib
Started: 13:12 2023-03-10
Finished: 13:44 2023-03-10 (00:32)

Frames

1 Nepokrytiy Mykola 44 24 Skrynko Hlib
2 Nepokrytiy Mykola 48 13 Skrynko Hlib