+380665675857 •

sparrings

Bayrak Vsevolod vs Zavgorodniy Zahar

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Bayrak Vsevolod
Player 2: Zavgorodniy Zahar
Started: 11:40 2023-01-06

Frames

1 Bayrak Vsevolod 35 45 Zavgorodniy Zahar
(26)
2 Bayrak Vsevolod 51 46 Zavgorodniy Zahar
(23)
3 Bayrak Vsevolod 12 18 Zavgorodniy Zahar
(20,36)