+380665675857 •

sparrings

Nepokrytiy Mykola vs Skrynko Hlib

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Nepokrytiy Mykola
Player 2: Skrynko Hlib
Started: 16:37 2022-09-23
Table: 4
Finished: 14:02 2022-09-30 (23:59)

Frames

1 Nepokrytiy Mykola
(20)
48 61 Skrynko Hlib
2 Nepokrytiy Mykola 49 35 Skrynko Hlib