+380665675857 •

sparrings

Basystyi Volodymyr vs Yatsenko Vitaliy

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Basystyi Volodymyr
Player 2: Yatsenko Vitaliy
Started: 16:02 2017-03-09
Finished: 18:10 2017-03-09 (02:07)

Frames

1 Basystyi Volodymyr 48 34 Yatsenko Vitaliy
2 Basystyi Volodymyr 2 51 Yatsenko Vitaliy
(25)
3 Basystyi Volodymyr 29 41 Yatsenko Vitaliy