+380665675857 •

sparrings

Kravchenko Ivan vs Yakunin Arseniy

sparring (training)

Info

Player 1: Kravchenko Ivan
Player 2: Yakunin Arseniy
Started: 13:52 2020-11-13
Table: 4
Finished: 14:22 2020-11-13 (00:29)

Frames

1 Kravchenko Ivan
(20)
51 38 Yakunin Arseniy
2 Kravchenko Ivan 43 26 Yakunin Arseniy