+380665675857 •

New Year. SFU Ivano-Frankivsk region.

Ostrazhnov Andriy vs Okunevs'kyy Vitaliy

New Year. SFU Ivano-Frankivsk region. (Round robin. 2)

Info

Player 1: Ostrazhnov Andriy
Player 2: Okunevs'kyy Vitaliy
Started: 20:00 2016-12-22
Table: 5
Finished: 20:01 2016-12-22 (00:00)

Frames

1 Ostrazhnov Andriy
(22)
50 0 Okunevs'kyy Vitaliy
2 Ostrazhnov Andriy 50 0 Okunevs'kyy Vitaliy