+380665675857 •

sparrings

Ahadzhanov Chingiz vs Kozak Artem

sparring (battle)

Info

Player 1: Ahadzhanov Chingiz
Player 2: Kozak Artem
Started: 18:59 2018-02-09
Finished: 20:42 2018-02-09 (01:43)

Frames

1 Ahadzhanov Chingiz 34 30 Kozak Artem
2 Ahadzhanov Chingiz 4 26 Kozak Artem
3 Ahadzhanov Chingiz 29 18 Kozak Artem