+380665675857 •

sparrings

Baidala Kiril vs Okhrimchuk Stepan

sparring (battle)

Info

Player 1: Baidala Kiril
Player 2: Okhrimchuk Stepan
Started: 19:05 2017-12-01
Finished: 20:32 2017-12-01 (01:26)

Frames

1 Baidala Kiril 58 19 Okhrimchuk Stepan
2 Baidala Kiril 51 73 Okhrimchuk Stepan
3 Baidala Kiril
(20,20)
84 3 Okhrimchuk Stepan

Video