+380665675857 •

sparrings

Baidala Kiril vs Levitskij Vadim

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Baidala Kiril
Player 2: Levitskij Vadim
Started: 21:22 2017-09-13
Finished: 21:59 2017-09-13 (00:36)

Frames

Video