+380665675857 •

Stats (h2h)

Played matches3
Planned matches0
Baidala Kiril (wins)2 (66.67%)
Harlov Valentyn (wins)1 (33.33%)

League NSFU of Lviv (handicap) 5 round "6 RED" (2018-04-28 - 2018-04-29)

Harlov Valentyn 0 (5) 3 Baidala Kiril (+1) (+2) h2h

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 10 Tur (2017-12-02 - 2017-12-03)

(+1) (+0) Baidala Kiril 2 (3) 1 Harlov Valentyn h2h

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 9 Tur (2017-11-25 - 2017-11-26)

(+0) (+2) Baidala Kiril 0 (3) 2 Harlov Valentyn h2h