+380665675857 •

Stats (h2h)

Played matches7
Planned matches0
Okunevs'kyy Vitaliy (wins)0 (0%)
Ostrazhnov Andriy (wins)7 (100%)

League NSFU Ivano-Frankivsk region "Senori" (2018-10-11 - 2018-10-14)

Ostrazhnov Andriy 2 (3) 0 Okunevs'kyy Vitaliy h2h

League NSFU Ivano-Frankivsk region "To Independence Day" (2018-09-05 - 2018-09-09)

Ostrazhnov Andriy 2 (3) 0 Okunevs'kyy Vitaliy h2h

Amateur League SFU IF "New Year" (2017-12-14 - 2017-12-17)

Okunevs'kyy Vitaliy 0 (3) 2 Ostrazhnov Andriy h2h

Amateur League FSU IF "Senory" (2017-10-06 - 2017-10-07)

Ostrazhnov Andriy 2 (3) 0 Okunevs'kyy Vitaliy h2h

6 RED (2017-06-21 - 2017-06-24)

Ostrazhnov Andriy 3 (5) 0 Okunevs'kyy Vitaliy h2h

Amateur League SFU IF "velykdenʹ" (2017-04-20 - 2017-04-23)

Ostrazhnov Andriy 2 (3) 1 Okunevs'kyy Vitaliy h2h

New Year. SFU Ivano-Frankivsk region. (2016-12-22 - 2016-12-25)

Ostrazhnov Andriy 2 (3) 0 Okunevs'kyy Vitaliy h2h