+380665675857 •

Stats (h2h)

Played matches3
Planned matches0
Samsonov Vitaly (wins)1 (33.33%)
Baidala Kiril (wins)2 (66.67%)

LLFSU Lviv 2 etap 12 tyr Final (2017-12-17)

(-1) (+1) Samsonov Vitaly 2 (5) 3 Baidala Kiril h2h

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 2 Tur (2017-09-23 - 2017-09-24)

Samsonov Vitaly 2 (3) 0 Baidala Kiril (+0) (-1) h2h

The first tournament of snooker BC "SNOOKER LVIV" (2017-05-13 - 2017-05-14)

Baidala Kiril 2 (3) 0 Samsonov Vitaly h2h